Компютърна програма 'Позиционер'

Компютърна програма „Позиционер“ – неразделна част от монографията

На обложката на диска със специализирания софтуер, основаващ се на математически модел, създаден за пръв път в света, е представен стилизиран субпериостален имплантат и също така стилизирана зъбна коронка върху него. По ствола на имплантата се вие змията – един от символите на медицината.

[/userfiles/files/pozicioner-cd.png]

За програмата

Известно е от инженерната наука механика, че една сложна система е в равновесие в пространството когато отделните и елементи са позиционирани правилно. За да се позиционират се използват класическите уравнения на механиката. Тъй като това са уравнения от висшата математика, в ежедневието е трудно да се борави с тях, още повече, че тази материя е чужда за денталните лекари. Ето защо създадох софтуер, чрез който, въвеждайки елементарни данни се изчислява автоматично позицията на главата /главите/ на субпериосталните имплантати, тъй като програмата поначало бе създадена за тях. Софтуерът може да се използва със същия успех и при позиционирането на конвенционалните имплантати, особено при дистално неограничени дефекти или при обеззъбени челюсти. Балабанов разработи математически модел за функционално-механичното равновесие на пародонта. Попов разработи математически модел адаптирайки този на Балабанов относно имплантатите и естествените заби. Той дава правила по колко имплантата и естествени зъба както и мостови тела да се комбинират, но и не показва точното позициониране на имплантата /имплантатите. Въобще имплантатите не се поставят самоцелно. Те се поставят, за да се протезира неподвижно върху тях. Имплантатът и протезата върху него е една цялостна сложна система, което предполага правилното позициониране на нейните елементи, за да бъде тя в равновесие. Проф. Суров от Литва нарече тази система "импластруктура". Импластруктурата предявява изисквания както към денталния лекар, който трябва да определи броя на имплантатите и евентуално естествените зъби, влизащи в нея, така и към зъботехника, който трябва да направи съответната протеза според конкретния клиничен случай, спазвайки съответни принципи.
Всичко това е подробно описано в книгата, а софтуерът, основаващ се на математически модел, създаден за пръв път в света, улеснява работата на екипа.
Софтуерът също вече е преведен на английски език.

Програма Позиционер

Въведение

Програма Позиционер е софтуер предназначен за имплантолози, зъботехници и зъболекари за изчисляване местоположението на главите на суб-периостални и стандартни импланти. с което се улеснява значително работата на специалистите. Информацията от всяко едно направено изчисление може да бъде запазена и след това при нужда възстановена от базата данни.

Начин на работа
Програмата предлага лесен и удобен потребителски интерфейс.

[/userfiles/files/programa1.png]

Поле за данни на пациентa
Въвеждат се данни за пациента: име, ЕГН, амбулаторен №  и съответно забележка, ако има такива.

[/userfiles/files/programa2.png]

Поле за избор на вида и съответно брой импланти или глави на СПИ.
Избира се вида на импланта, който ще се постави (Стандарт или СПИ). Ако се избере стандартен тип имплант се въвежда необходимия брой. При избор на суб-периостален имплант (СПИ) се посочва броят на главите му.

[/userfiles/files/programa3a.png]

Поле за задаване на входни данни.
[/userfiles/files/programa4.png]


Липсващите зъби на пациента се маркират от стилизираните горна и долна челюст. В резултат на което те се появяват в полето за задаване на входни дании в колона Зъб. В колона Х се задавар координатите на антагонистите измерени от линията на симетрия, по билото на костта, от томографска снимка. При положение, че липсват зъби и в двете челюсти тогава за примерни координати може се използват тези. В поле Пародонт се поставя по преценка на лекаря коефициент отговарящ на остатъчният пародонт. Този коефициент се умножава по съответната големина на дъвкателната сила от представаната таблица.

Средни големини на дъвкателните сили [Балабанов]
[/userfiles/files/programa5.png]

Поле размер е с информативна функция за големината на липсващата зъбна редица.
След въвеждане на всички необходими данни се избира бутонът ИЗЧИСЛЯВАНЕ  или  РЕЗУЛТАТ и програмата изчислява местоположението на съответният брой импланти или глави на СПИ и изписва техните координати Х спрямо горната челюст с начало линията на симетрия.
Избора на функциите Зареждане и Запис, от Менюто на програмата, извикват и създават файл с направените изчисления.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.    Може да бъде избрана всяка линия за начало на координатното измерване стига да се им в предвид, че дъвкателните сили са от съществуващите антагонисти докато мястото на импланта е спрямо същото начало, но от страната на липсващите зъби.
2.    Важно е липсващите зъби да се избират последователно докато обособят една протеза. За всяка следваща протеза трябва да се създават отделни файлове.

За повече подробности пишете на pfhristov@yahoo.com