100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Орална имплантология

Услуга
Орална имплантология
01. Упойка
Вътре костни имплантати
01. Двучастов зъбен имплантат /Anthofit/
02. Двучастов зъбен имплантат /AB-implant/
03. Циркумцизия на имплантат
04. Цикатризационен винт
05. Метално пънче
06. Циркониево пънче
07. Костна авто-присадка
08. Направлявана костна регенерация
09. Синус лифтинг /латерален/
10. Синус лифтинг /закрит/
Субпериостални имплантати
01. Вземане на отпечатък от костта за частичен СПИ
02. Вземане на отпечатък от костта за тотален СПИ
03. Субпериостален имплантат – тотален по двуетапния метод
04. Субпериостален имплантат – тотален по CAD/CAM
05. Субпериостален имплантат – частичен с 1 глава по двуетапния метод
06. Субпериостален имплантат – частичен с 1 глава по CAD/CAM
07. Субпериостален имплантат – частичен с 2 глави по двуетапния метод
08. Субпериостален имплантат – частичен с 2 глави по CAD/CAM
09. Фиксиране на субпериосталния имплантат с винтове /на винт/
10. Модел по CAD/CAM на горна челюст
11. Модел по CAD/CAM на долна челюст
12. Сваляне на конци

Проблемът с „резервните части” за човешкия организъм съвсем не е от вчера, въпреки че днес сме свидетели на чудеса (бионични очи, бионични крайници, биомеханични сърца и пр.), а перспективата за създаване на цели органи от тъканни култури утре е, меко казано смайваща.
Ние, денталните лекари, в известен смисъл трябва да се чувстваме горди от факта, че зъбната имплантология е толкова стара, едва ли не колкото и човечеството, и че първите опити за имплантиране на загубен орган в организма се отнасят до зъбите. Корените на това дело трябва да търсим в дълбока древност, в отминалата цивилизация на маите - индиански народ в Южно Мексико, Гватемала, Белиз и части от Хондурас и Салвадор. Маите са поставяли изкуствени зъби в челюстите, изработени от кварц или кехлибар. Историците и археолозите намекват за извънземна намеса, но кой знае?...
[/userfiles/files/im1%281%29.jpg]Снимка на череп, намерен в обитавани от древната цивилизация на маите земи и датиран на над 5000 г. Забелязва се завидна техника на имплантиране.На всеки е известно, че древните египтяни са имплантирали зъби, намирани днес в мумиите, изработени от „свещения камък от Мемфис”, както и от слонова кост. Звучи наистина внушително – 3000 г. пр. н.е. се е случило еди какво си или е имало това и това... Да, наистина в земите на днешен Хондурас е намерен запазен фрагмент от череп с имплантиран долен резец, изработен от тъмен камък
[/userfiles/files/im2.jpg]Снимка на човешка челюст от череп, който се пази в музея на Харвардския университет. Andrews твърди, че зъбът, който в случая се явява имплантат, е захванат здраво в костта.Според тогавашната древна концепция „имплантатите” са били изработвани по подобие на естествените зъби и са били вграждани направо в алвеолите им, без каквато и да било обработка на последните, което е напълно естествено. Чест прави и фактът, че зъбните имплантати са първите имплантати в човешкия организъм, с което се поставя началото, така да се каже, на имплантологията въобще.
В новата история на имплантологията концепцията за субпериосталната имплантация (СИ) се е зародила през 40-те години на миналия век. За основоположник се счита Dahl, който през 1943 г. имплантира тотална субпериостална скара с четири пънчета на долна челюст, върху която изработва неподвижна протеза. Известно време след това имплантира подобна и на долна челюст с напреднала атрофия.

Субпериосталните имплантати в по-новата история на проблема фактически са била първото виждане за зъбен имплантат въобще. Безспорен лидер в имплантологията, и в частност по отношение на субпериосталната имплантация, остава Linkow. През 60-те години на миналия век той е дефинирал концепцията за т.н. „трети зъби” и крилатата му фраза „чудото – зъбните имплантати”.
[/userfiles/files/im3.jpg]
Leonard Linkow
Идеята за вътре костната имплантация с голямото си разнообразие от дизайн и методи, наложила се по изключителен начин в наши дни, се утвърждава чувствително по-късно – 80-те години на миналия век, когато Branemark формулира своята теория за остеоинтеграцията.
[/userfiles/files/im4.jpg]
Ingemar BranemarkОстеоинтеграционната теория дава бурен тласък на развитието на вътре костната имплантация и на дизайна на вътре костните имплантати. Субпериосталната остава, като че ли избутана в страни от този вихър. Но, с появата и развитието на компютърно асистираните технологии /CAD/CAM/, тя претърпява своя Ренесанс и заема достойно място в имплантологичната наука и практика.
Днес успеваемостта при вътре костното имплантиране и субпериосталното е съпоставима. Двата метода могат да се комбинират при съответните анатомо - физиологични дадености при съответния пациент, а някога субпериосталното имплантиране е за предпочитане или се явява единственото възможно.
Въпреки, че скептиците твърдят обратното, субпериосталната имплантация в съвременния и вид се явява метод на избор при лечение на частично и пълно обеззъбените челюсти.
Нека направим една ретроспекция в годините, вървейки към нашето съвремие.
•    Инките и Маите – череп на 5000 г. с имплантирани зъби от кварц и кехлибар
•    Древен Египет – свещен камък от Мемфис – имплантирани зъби в мумиите
•    Европа – 1810 г. – поставяне на метален корен в алвеола от изваден зъб
•    Европа 1890 г. –  имплантиране на изкуствен корен
•    60-те години на 20 век – Prof. Linkow, New York – “трети зъби”
•    80-те години на 20 век – Prof. Branemark, Sweden – остеоинтеграционна теория
•    1984 г. – зъбната имплантология – официално научно признание
•    1988 г. – подобаващо място в частната практика

За да достигне официално научно признание, имплантологията е минала през много етапи за научно и емпирично дирене по отношение на дизайн на самите имплантати, на избор на имплантологичен материал, хирургичен метод и пр. Редица учени и практикуващи зъболекари са дали своя принос за това.

В резултат на което …Имплантологията  днес 1

•    Модерна, научно-практическа дентално-медицинска дисциплина, която, на базата на функционално и естетично възстановяване на дъвкателния апарат, дава качество на живот, близко до това при естественото съзъбие

Имплантологията  днес 2

•    Успеваемост  95 – 98 % - повечето имплантати днес са така замислени, че подлежат на корекция
•    Рискови пациенти – такива, които не полагат никакви грижи за зъбите си, пушачи и пр.
•    Рискови заболявания - някои определени заболявания на костите, нестабилизирани диабетици, пациенти с тежки заболявания на сърцето и кръвообращението и пациенти след проведени лъче и химио-терапия.

Имплантологията  днес 3

•    Показания:

Класически показания:
1. Челюсти без зъби
2. Обезпечаване на крайния носител
3. Увеличаване броя на крепителите
4. Смяна на отделни зъби

Имплантологията  днес 4

Показания със задължителен характер от медицинска гледна точка

1. Пациенти с вродени дефекти; пациенти вследствие на нещастни случаи; необезпечени пациенти след туморни операции.
2. Пациенти без зъби със силно напреднала атрофия на челюстите
3. Пациенти с ксеростомия
4. Пациенти с макроглосия
5. Пациенти със силен рефлекс за гадене

Това в Германия е уредено със закон от 1994 г.


Имплантологията днес 5

 
[/userfiles/files/im5.jpg]Четирите типа имплантати, използвани днес:  
    
• вътрекостни - 1 и 2
• субпериостален - 3
• трансмандибуларен - 4 /имплантат на Боскър/

В момента в България има внесени над 10 имплантологични системи на различни фирми от различни страни, от които няма нито една „лоша“ система. Можем да изброим някои: T.B.R., Anthogyr, 3I, Bicon, Ankylos, Ihde – implant system,  Strauman, Nobel Biocare, IMTEC, AB-implants, Bio-effect, Neo Biotech и др. Различават се най вече по вида на имплантатната повърхност, по вида на резбата и, разбира се – по цената на изделието. Безспорни лидери в световен мащаб са Nobel Вiocare и Strauman. Всеки имплантат или модификация от един и същи вид е предназначен за определен вид кост. Задача на денталния лекар е да определи кой вид е най-добър за конкретния пациент. Понякога могат да се комбинират имплантати от различни системи за лечение на един и същ клиничен случай, тъй като не винаги една единствена имплантатна система може да удовлетвори дадения конкретен клиничен случай. С други думи – НЯМА УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА! Денталният лекар трябва да познава и да умее да работи поне с 3 имплантатни системи, от които едната – субперииостална, за да може да комбинира и импровизира.
В моята практика употребявам всички посочени имплантатни системи с изключение на IMTEC, 3I и Bicon /виж „Оригинална мултитайп имплантна концепция“/.

През 1991 г. защитих Патент за субпериостален имплантат, елиминирайки Патент от САЩ, Патент от Швеция и Европейски патент. Най-много специализации имам със системата Anthogyr, френска компания, една от най-големите производителки на имплантати в света, която ме удостои с диплом за техен лектор за България.


Галерия

Разгледайте нашата галерия от снимки

Диагностична рентгенова снимка
Диагностична рентгенова снимка
Подвижна протеза
Подвижна протеза
Морално и физически остарял мост
Морално и физически остарял мост
Алергия към пластмасата на протезата
Алергия към пластмасата на протезата
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Така изглежда пациентът след лечението
Така изглежда пациентът след лечението
Пациентката преди лечението
Пациентката преди лечението
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Така изглежда пациентката след лечението
Така изглежда пациентката след лечението
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Контролна рентгенова снимка – етап от лечението
Така изглежда пациентката на съответен етап от лечението
Така изглежда пациентката на съответен етап от лечението
Така изглежда пациентката след лечението
Така изглежда пациентката след лечението

Началото - част I

Началото беше през 1972 година, когато бях в ІV - ти курс студент по стоматология. Класирах се за стаж в бившата ГДР заедно с още 9 мои колеги...


Началото - част II

Предлагам на Вашето внимание клиничен доклад , с който участвувах на Първата юбилейна научно-практическа конференция на ТНТМ, по случай 1300 годишнината от основаването на Българската държава през 1981 г. в гр. Стара Загора. Клиничният случай...


Хиподонтия

Предлагаме на вниманието Ви случай на едностранна хиподонтия при 15 годишно момиче и начина на лечението. Броят на зъбите е точно определен както при временното, така и при постоянното съзъбие. Не са редки случаите, обаче, на отклонения от тези норми, които съвсем общо биха могли да се разделят в три групи...


Оригинална мултитайп - имплантна концепция

Занимавам се със зъбна имплантология вече 42 години. Специализирал съм както в редица западноевропейски страни като Италия, Франция, Швейцария и Германия, така и в САЩ и Израел. Междувременно защитих патент за субпериостален имплантат и написах книга, в която обобщих този опит...


Вътре костни имплантати


Субпериостални имплантати

Наименованието идва от латинското sub– което означава„под”и periosteum – „надкостница”, т.е. под надкостницата. И наистина, тези имплантати се поставят върху костта и под надкостницата. Моля, прочетете внимателно тази информация, което ще Ви помогне по-добре да разберете лечението със субпериостални имплантати, от което Вие се нуждаете...


Хирургични техники за създаване на условия за вътре костно имплантиране тогава, когато те липсват

За да осъществим вътре костно имплантиране ни е необходимо костта да има височина, дебелина, съответна конфигурация и костна плътност. Ние можем да повлияем чрез различни хирургични техники първите три изисквания, когато те не са налице, а за четвъртата ще съобразим вида на имплантата, който ще поставим.


Хирургични методи за избягване необходимостта от пластични операции на челюстните кости

… Или какво е виждането на немците относно тези неща и как те правят костните присадки?